Algemeen privacybeleid


1. Inleiding

 

Het recht op privacy en in het bijzonder het recht op bescherming van persoonsgegevens is een van de waarden van ZODIAC POOL CARE EUROPE (hierna, ‘FLUIDRA’) en is opgenomen in onze ethische gedragscode.

 

In dit beleid wordt uitgelegd hoe FLUIDRA de persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld via de verschillende formulieren op deze website. Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven, zoals hieronder wordt uitgelegd in dit Algemene privacybeleid en in het Privacybeleid van elk formulier.

 

 

2. Privacyverbintenis

 

FLUIDRA verbindt zich ten volle tot de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie en de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dat is een prioritaire doelstelling voor FLUIDRA.

 

Daarom is FLUIDRA vastbesloten de volgende principes te implementeren, waarbij privacy de grondslag is voor elke verwerking.

 

 • Transparantie bij de gegevensverwerking is een van onze prioriteiten. Telkens wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen, zullen we u in de overeenkomstige privacy melding informeren over de doeleinden van de verwerking.

   

 • We verwerken alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de geïnformeerde verwerking.

   

 • We verplichten u nooit om persoonsgegevens te verstrekken, tenzij ze echt nodig zijn om de dienst te verlenen die u van ons vraagt.

   

 • Voor zover dat mogelijk is, stellen we steeds eenvoudige middelen ter beschikking waarmee u uw persoonsgegevens kunt controleren.

   

 • We delen geen gegevens met derden, behalve met leveranciers die ons bepaalde diensten verlenen of waarvan we u vooraf hebben geïnformeerd en waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

 

VERWERKINGSDOELEINDEN:

 

FLUIDRA verzamelt uw persoonsgegevens om uw verzoeken te kunnen afhandelen en om u diensten en producten aan te bieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Meer bepaald verwerken we uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 

Doel

Rechtsgronden

Opslagperiode

 1. Om te antwoorden op de vragen en verzoeken die u ons bezorgt via het contactformulier.


De gerechtvaardigde grondslag is het gerechtvaardigde belang van FLUIDRA om op uw vragen te antwoorden.

FLUIDRA heeft het voordeel een mogelijke precontractuele relatie aan te kunnen gaan met de belanghebbende partij en op die manier de exacte behoeften van die partij te kennen.

De belanghebbende partijen hebben het voordeel duidelijke en beknopte informatie te kunnen ontvangen over hun vragen of verzoeken. 

Meer informatie over gerechtvaardigd belang vindt u in punt 4 van dit privacybeleid.

Alle gegevens die u verstrekt, worden verwerkt zolang dat nodig is om aan uw vraag of verzoek te voldoen.

 1. Om onze websites, diensten en producten te verbeteren en om een betere dienstverlening en inhoud aan te bieden.

De gerechtvaardigde grondslag is de toestemming die u hebt gegeven door cookies te aanvaarden.

Meer informatie vindt u in ons Cookiebeleid.

 

In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in verband met een contractuele relatie die we met u hebben.

 

In alle andere gevallen, en waar nodig, zullen we steeds toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

 

 

3. Internationale doorgifte van gegevens

 

 

Als internationaal actieve entiteit heeft FLUIDRA internationale leveranciers die hun diensten van buiten de EU kunnen verlenen. Het is daarom mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

 

FLUIDRA zal er in elk geval op toezien dat dergelijke gegevensverwerking steeds beschermd wordt met passende waarborgen, zoals door de EU goedgekeurde standaardbepalingen. Dat zijn overeenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder en die voldoende waarborgen bieden om te garanderen dat de verwerking voldoet aan onder andere de vereisten van de Europese verordening gegevensbescherming, evenals certificeringen van derden.

 

 

 

4. Verwerkingsactiviteiten op basis van gerechtvaardigd belang

 

 

In overeenstemming met het tweede deel van dit Privacybeleid, mag FLUIDRA gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Om het gerechtvaardigd belang te beoordelen, hebben we het afgewogen, waarbij we onze eigen voordelen als verwerker hebben geanalyseerd, alsook de voordelen van derde partijen. We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking zwaarder doorweegt dan de belangen, rechten en vrijheden van gebruikers.

 

U kunt steeds bijkomende informatie aanvragen over de afweging van het gerechtvaardigd belang door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het adres dat is opgegeven in punt 6 van dit Privacybeleid. Wij herinneren u er tevens aan dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van gerechtvaardigd belang.

 5. Duur van de verwerking en opslagtermijn

 

Bij FLUIDRA verbinden we ons ertoe persoonsgegevens alleen te gebruiken zolang ze echt van nut zijn en ons in staat stellen u een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Daarom doen we alle redelijke inspanningen om de verwerkings- en opslagtermijn van persoonsgegevens zo kort mogelijk te houden.

 

In elk formulier waarmee we gegevens verzamelen, informeren we u over de voorziene termijn voor de verwerking en/of opslag van uw persoonsgegevens.

 

We kunnen uw naar behoren vergrendelde gegevens in elk geval opslaan en bewaren zolang dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om ze ter beschikking te stellen van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de betreffende aangelegenheden, zelfs wanneer u ons vraagt om uw gegevens te wissen.


 

 

6. Uitoefening van rechten en klachten bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming

 

Op basis van de verwerking van uw persoonsgegevens door FLUIDRA kent de huidige wetgeving u een aantal rechten toe. Hierna lichten we die rechten kort toe, zodat u ze gemakkelijker kunt uitoefenen.

 

1.Recht van inzage: u hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en met welke doeleinden.

 

2.Recht op rectificatie: uw gegevens blijven van u en daarom kunt u op elk moment vragen om de gegevens waarover wij beschikken te rectificeren als ze niet juist zijn.

 

3.Recht op wissing: u kunt op elk moment vragen om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen. Zoals we al vermeldden in de paragraaf over gegevensopslag, moet u er wel rekening mee houden dat de geldende wetgeving in bepaalde omstandigheden de uitoefening van dit recht kan verhinderen.

 

4.Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met betrekking tot elk doeleinde waarvoor wij uw gegevens verwerken, in overeenstemming met het privacybeleid dat in elk geval van toepassing is.

 

5.Recht op beperking van de verwerking: u kunt een beperking van de verwerking aanvragen in de volgende gevallen:

 

    a. Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u bijhouden niet juist of exact zijn. 

 

 

    b. Als u van mening bent dat wij uw gegevens niet op rechtmatige manier verwerken, maar verkiest dat wij de verwerking ervan beperken in plaats van ze te wissen.

 

 

    c. Als de gegevens die wij van u bijhouden niet langer nodig zijn op grond van het doeleinde waarvoor we ze hebben verzameld, maar u wil dat we ze bewaren met het oog op een rechtsvordering.

 

    d. Als u uw recht van bezwaar tegen een bepaalde verwerking hebt uitgeoefend, maar nog wacht op ons antwoord.

 

6.Recht op overdraagbaarheid van gegevens: voor zover dat technisch mogelijk en redelijk is, hebt u het recht te vragen om de persoonsgegevens die u ons direct hebt verstrekt, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Als dat mogelijk is, zullen we uw gegevens direct overdragen aan de betreffende verwerkingsverantwoordelijke, en anders zullen we ze u verstrekken in een standaardformaat.

 

Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit gevolgen voor u heeft, behalve dat we bepaalde diensten dan niet langer kunnen verlenen, afhankelijk van het uitgeoefende recht.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door u tot FLUIDRA te wenden op het e-mailadres dataprivacy@FLUIDRA.com. 

 

Als u dat nodig acht, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dataprivacy@fluidra.com.

 

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, of over enige andere daarmee verband houdende kwestie, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Schrijf daarvoor een e-mail naar dataprivacy@FLUIDRA.com met als referentie of ontvanger ‘Functionaris voor gegevensbescherming’. Als u niet binnen een redelijke termijn antwoord krijgt, kunt u een klacht indienen bij de overeenkomstige autoriteit voor gegevensbescherming.

 

 

 

7.  Vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensverwerking

 

Uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe ze met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en discretie te verwerken, en om alle veiligheidsmaatregelen te treffen die we gepast en redelijk achten.

 

In dit verband verklaart en garandeert FLUIDRA alle beschikbare technische middelen te hebben ingezet om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van de door gebruikers verstrekte gegevens te voorkomen.

 

 

 

8. Sociale media

 

De sociale media maken deel uit van het dagelijkse leven van veel internetgebruikers. Daarom heeft FLUIDRA op die media verschillende profielen aangemaakt. 

 

U moet er wel rekening mee houden dat uw gegevens dan worden verwerkt door de overeenkomstige sociale media, behalve wanneer wij uw gegevens direct opvragen (bijvoorbeeld via marketingacties, wedstrijden, promoties of andere geldige vormen). Wij raden u daarom aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die media aandachtig te lezen, en uw voorkeuren voor de gegevensverwerking zorgvuldig in te stellen.